Komunikasi dan Penyiaran Islam

PROFIL LULUSAN :

  1. Melahirkan Sarjana Sosial Islam yang mempunyaikeahlian dan wawasan ke Islaman yang luas, bertaqwa kepada Allah SWT.,berakhlak al-karimah, berdedikasi terhadap pengembangan agama, umat, danbangsa, serta mempunyai sikap profesional, mandiri.
  2. Melahirkan sarjana muslim yang mampu menjadida’i profesional, baik secara lisan-tulisan, maupun audio visual serta mampumembangun dan mengembangkan Islam di tengah-tengah masyarakat sesuai dengankebutuhan dan perkembangan zaman.

STANDARKOMPETENSI LULUSAN :

  1. Memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang ajaran-ajaran, ilmu-ilmu agama Islam, dan persoalan-persoalan kemasyarakatan serta kenegaraan.
  2. Memiliki keterampilan berbahasa, rnenganalisis, memecahkan masalah dan bekerjasama dengan orang lain.